Tác Phẩm hội họa người lớn

TP: Nắng chiều 2018 – TG: Đinh Thu Giang – CL: Acrylic on canvas

TP: Sen 2018 – TG: Ms.  Hương  – CL: Acrylic on canvas

TP: Nắng thu 2018 – TG:  – CL: Oil on canvas

TP: Chân dung 2018 – TG: Đỗ Hiệp – CL: oil on canvas

TP: Phố vắng 2018 – TG: Đinh Thu Giang – CL: Acrylic on canvas

TP: Sen 2018 – TG: Đinh Thu Giang – CL: Acrylic on canvas

TP: Dâng 2018 – TG: Thu Uyên – CL: Acrylic on canvas

TP: Hoa chuối 2017 – TG: Hoàng Trung – CL: Acrylic on canvas

TP: Trái Cam và chiếc bình 2018 – TG: Ms Hương – CL: Acrylic on canvas

TP: The Eye 2017 – TG: Đinh Thu Giang – CL: Acrylic on canvas

Học viên Thu Giang đang hoạn thiện tác phẩm

HV Thu Hương với serri sáng tác tranh khắc gỗ