Cùng Bé Sáng Tạo mặt nạ Việt – Vui Tết Trung thu 2015

Cùng Bé Sáng Tạo mặt nạ Việt – Vui Tết Trung thu 2015

Cùng bé sáng tạo mặt nạ Việt – Vui Tết Trung thu 2015

Một dự án Green art đồng tổ chức nhằm mục đích giáo dục tình yêu với nghệ thuật truyền thống trong bối cảnh bị xâm chiếm của các loại hình trò chơi trẻ em ngoại lai không lành mạnh.

Video